Facebook
Twitter
Privacy
PRIVACYVERKLARING VLAAMSE ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE VOLKSSPORTEN vzw

Inleiding

De Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw, verder afgekort met VIV, hecht veel waarde aan de bescherming van gegevens en des gevolg dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze Privacyverklaring (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met gegevens. VIV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met gegevens. VIV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type gegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- de verwerking van uw gegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
- geen gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw gegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

Bron van gegevens

1. Leden

VIV heeft effectieve leden en toegetreden leden

De federaties Petanque Federatie Vlaanderen vzw, afgekort tot PFV, en Vlaamse SnookerFederatie vzw, afgekort tot VSF, zijn de stichtende leden.

Effectieve leden zijn alle leden die door de algemene vergadering worden aanvaard en wiens naam vervolgens is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen van de vzw-wet zijn alleen op de effectieve leden van toepassing. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

Ieder lid die door de algemene vergadering als vereniging wordt aanvaard kan op voordracht van de raad van bestuur tot de VIV toetreden. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet steeds schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.

2. Personeel

VIV heeft personeel in dienst die zorgen voor de algemene werking van de VIV en die ondersteuning bieden aan de leden volgens het beleidsplan.

3. Leden van de aangesloten federaties

VIV verzamelt gegevens van de verschillende aangesloten federaties om in te dienen tijdens de jaarlijkse rapportering aan Sport Vlaanderen volgens het sportdecreet.

Waarom verwerkt VIV gegevens?

1. Leden

Uw persoonsgegevens worden door VIV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- Leden van het VIV krijgen een uitnodiging (per mail) voor de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur (4 maal per jaar) en de algemene vergadering (1 maal per jaar).
- Het VIV is de clusterorganisatie die ondersteuning biedt aan haar leden.
- Wanneer de leden hulp vragen zal er contact (per mail, telefoon of face-to-face) zijn met de voorzitter van de respectievelijke federatie.
- Maandelijks wordt een nieuwsbrief verstuurd naar de leden van het VIV. (leden hebben de kans zich hier op uit te schrijven door een mailtje te sturen naar info@viv-sport.be)

Voor bovenstaande doelstellingen kan VIV de volgende gegevens opvragen:
- identiteitsgegevens federatie: benaming federatie, rechtsvorm federatie, naam voorzitter federatie;
- adres voorzitter federatie;
- e-mailadres federatie / voorzitter;
- telefoonnummer voorzitter / federatie;
- website federatie;

2. Personeel

Uw persoonsgegevens worden door VIV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- Om aan de arbeidswetgeving te voldoen, worden persoonlijke gegevens van het personeel verzameld aan de hand van een arbeidsovereenkomst.
- Persoonsgegevens van het personeel worden doorgegeven aan het sociaal secretariaat (Partena Professional).

Voor de bovenstaande doelstellingen kan VIV de volgende persoonsgegevens opvragen:
- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer
- Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: rijksregisternummer
- Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
- Arbeidsduur

3. Leden van de aangesloten federaties

Uw persoonsgegevens worden door VIV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- De aangesloten federaties sturen éénmaal per jaar de persoonsgegevens van hun leden op naar het algemeen secretariaat van het VIV met als doel dit te rapporteren aan Sport Vlaanderen (i.f.v. het sportdecreet van 10 juni 2016). Deze persoonsgegevens worden niet opgeslagen bij de VIV, noch verwerkt.

Voor de bovenstaande doelstelling moet het VIV volgende gegevens verkrijgen om te kunnen doorgeven ter rapportering:
- naam, voornaam;
- rijksregisternummer;
- straat, huisnummer, postcode en gemeente/stad, land;
- geboortedatum;
- geslacht;
- nationaliteit;
- club;
- statuut competitief of recreatief;
- bestuurslid;
- trainer;
- ID VOTAS databank ;
- scheidsrechter;
- Bachelor of master LO.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Toestemming om gegevens te verwerken

De gegevens die we hebben van onze leden worden gebruikt voor de doelstellingen hierboven beschreven. De gegevens worden opgegeven bij aanvang van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo rapporteren we i.f.v. het sportdecreet van 10 juni 2016 ledengegevens van onze aangesloten federaties door naar Sport Vlaanderen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijke verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in het trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

VIV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

1. Leden

De gegevens (zie ‘Waarom verwerkt VIV gegevens?’) van de federaties die bij ons aangesloten zijn worden maximaal 5 jaar bijgehouden.

2. Personeel

De gegevens van het personeel worden bewaart zolang ze in dienst zijn. Na het stopzetten van de overeenkomst worden de gegevens nog 5 jaar bewaard.

3. Leden van de aangesloten federaties

De persoonsgegevens van de leden van de aangesloten federaties die aan het VIV worden bezorgd worden niet opgeslagen. Deze gegevens worden enkel doorgestuurd naar Sport Vlaanderen i.f.v. de rapportering (sportdecreet 10 juni 2016).

Beveiliging van de gegevens

VIV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om (persoons)gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- alle personen die namens VIV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- VIV maakt back-ups van gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- de medewerkers van VIV zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
- er werd een antivirussoftware geïnstalleerd op alle computers die op het algemeen secretariaat worden gebruikt.

Leden van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur zijn gehouden tot discretie ten overstaan van gevoelige persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader van hun vrijwilligerswerk en tegenover derden wat betreft de volledige werking van de vereniging.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de (persoons)gegevens welke VIV van u ontvangen heeft, met alle daaraan verbonden gevolgen.

Uiteraard heeft u als drager van uw persoonsgegevens het recht om op uw toestemming terug te komen, wijzigingen aan te brengen of een inkijk te nemen in uw geregistreerde gegevens binnen de federatie. U als drager blijft namelijk altijd eigenaar van uw gegevens.
- Uw gegevens schrappen: persoonsgegevens van een aangesloten lid worden geschrapt als ze niet langer nodig zijn voor registratiedoeleinden en het schrappen niet in tegenspraak is met de wettelijke bewaartermijnen of andere voorschriften.
- Recht om uw toestemming in te trekken: een aangesloten lid heeft steeds het recht om een toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in te trekken met alle mogelijk daaraan verbonden gevolgen. Dit kan door een e-mail te sturen naar het algemeen secretariaat via info@viv-sport.be.

Tevens kunt u bezwaar tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via mail naar info@viv-sport.be.

Wijziging privacy statement

De VSF kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 mei 2018 Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail via info@viv-sport.be als u deze wilt raadplegen.

Besluit

Als Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw
Huis van de Sport Gent
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Tel. 09/243.11.42
E-mail: info@viv-sport.be
Website: www.vivi-sport.be

Contactpersoon:
Reinold Borré
Voorzitter VIV
Welkom bij de website van VIV, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
VIV vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@viv-sport.be
© 2012-2019 VIV vzw | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions